KALENDÁŘ
 září 2017 
28293031123
45678910
11121314151617
18192021222324
2526272829301
2345678
NOVINKY

Registrace sociálních služeb

Informace k registracím poskytovatelů sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů

Dne 1. 1. 2007 nabyl účinnosti zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. Z tohoto zákona vyplývá povinnost poskytovatelů poskytovat sociální služby pouze na základě oprávnění – registrace. Poskytovateli sociálních služeb mohou být fyzické i právnické osoby, obce, kraje a ministerstvo.

O registraci poskytovatele sociálních služeb je možné od 1. 1. 2007 žádat na místně příslušném krajském úřadu. Místní příslušnost se řídí místem sídla organizace, pokud jde o osobu právnickou nebo místem trvalého bydliště, pokud je poskytovatelem fyzická osoba.

Žádosti k registracím dle zákona o sociálních službách jsou v elektronické podobě ke stažení na webových stránkách MPSV:

https://formulare.mpsv.cz/oksluzby-registr/cs/welcome

Žadatel/poskytovatel sociálních služeb


vyplní formulář „Žádost o registraci sociálních služeb“ a příslušný počet formulářů „Údaje o registrované sociální službě“ dle počtu registrovaných sociálních služeb.
 

K formuláři „Žádost o registraci sociálních služeb“ je nezbytné doložit následující přílohy:

  • rozhodnutí o schválení provozního řádu zařízení sociálních služeb, vydané orgánem ochrany veřejného zdraví (dříve hygienickou stanicí). Je možné doložit platné rozhodnutí o provozním řádu s datem z minulosti, pokud odpovídá aktuálnímu stavu zařízení – tato příloha se požaduje pouze u následujících sociálních služeb: týdenní stacionáře, domovy pro osoby se zdravotním postižením, domovy pro seniory, domovy se zvláštním režimem (ostatní sociální služby toto rozhodnutí dokládat nemusí),
  • doklad o vlastnickém nebo jiném právu k objektu nebo prostorám, v nichž budou sociální služby poskytovány,
  • doklad o tom, že žadatel nemá daňové nedoplatky, nedoplatky na pojistném a na penále na veřejném zdravotním pojištění a na pojistném a na penále na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti (doklad je nutné doložit od finančního úřadu, správy sociálního zabezpečení, aktuálně platných zdravotních pojišťoven (tj. Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví, Hutnická zaměstnanecká pojišťovna, Revírní bratrská pokladna, Vojenská zdravotní pojišťovna ČR, Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR, a.s., Zaměstnanecká pojišťovna Škoda, Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR),
  • čestné prohlášení statutárního zástupce, že na majetek žadatele nebyl prohlášen konkurz nebo proti ní nebylo zahájeno konkursní nebo vyrovnávací řízení anebo nebyl návrh na prohlášení konkursu zamítnut pro nedostatku majetku,
  • ověřenou kopii zakladatelských dokumentů a výpis z obchodního rejstříku nebo jiné evidence nebo registrace podle zvláštních právních předpisů (u právnických osob).
     

K formuláři „Údaje o registrované sociální službě“ je nezbytné doložit následující přílohy (přílohy jsou požadovány současně v tištěné podobě a v pdf formátu):

Současně je pak nutno doložit bezúhonnost a odbornou způsobilost u všech pracovníků, kteří se podílejí na přímém poskytování sociálních služeb. Toto je nutné doložit prostřednictvím následujících příloh:

  • Doklad o bezúhonnosti fyzických osob (výpis z rejstříku trestů), které budou službu poskytovat, ne starší než tři měsíce - stačí doložit souhlas k pořízení výpisu z rejstříku trestů - Souhlas k pořízení výpisu z rejstříku trestů
  • Doklad nebo jeho ověřená kopie, prokazující odbornou způsobilost fyzických osob, které budou přímo poskytovat sociální službu (dle § 109 a násl. zákona č. 108/2006 Sb.). Dokladem o odborné způsobilosti jsou úředně ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání a osvědčení o absolvování akreditovaných kvalifikačních kurzů.


Doporučený postup pro snadné a rychlé vyřízení registrace ZDE

Informace k provádění změn v registraci sociálních služeb - metodická Tabulka hlášení změn ZDE

Informace o změnách zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách majících vliv na registraci sociálních služeb od ledna 2014 ZDE