KALENDÁŘ
 únor 2018 
2930311234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627281234
567891011

Registrace sociálních služeb

Registrace sociálních služeb


Ze zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách vyplývá poskytovatelům povinnost poskytovat sociální služby pouze na základě oprávnění – registrace. Poskytovateli sociálních služeb mohou být fyzické i právnické osoby, obce, kraje a ministerstvo.

Žádost o registraci sociální služby podává poskytovatel na místně příslušném krajském úřadě (podle sídla organizace či místem trvalého bydliště, jeli poskytovatelem fyzická osoba).

Žádost o registraci sociální služby lze najít na webových stránkách MPSV:

https://formulare.mpsv.cz/oksluzby-registr/cs/welcome

 

Žadatel/poskytovatel sociálních služeb

vyplní formulář „Žádost o registraci sociálních služeb“ a příslušný počet formulářů „Údaje o registrované sociální službě“ dle počtu registrovaných sociálních služeb.

K formuláři „Žádost o registraci sociálních služeb“ je nezbytné doložit následující přílohy:

 • rozhodnutí o schválení provozního řádu zařízení sociálních služeb, vydané orgánem ochrany veřejného zdraví (dříve hygienickou stanicí). Je možné doložit platné rozhodnutí o provozním řádu s datem z minulosti, pokud odpovídá aktuálnímu stavu zařízení – tato příloha se požaduje pouze u následujících sociálních služeb: týdenní stacionáře, domovy pro osoby se zdravotním postižením, domovy pro seniory, domovy se zvláštním režimem (ostatní sociální služby toto rozhodnutí dokládat nemusí),
 • doklad o vlastnickém nebo jiném právu k objektu nebo prostorám, v nichž budou sociální služby poskytovány.
 • doklad o tom, že žadatel nemá daňové nedoplatky, nedoplatky na pojistném a na penále na veřejném zdravotním pojištění a na pojistném a na penále na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti (doklad je nutné doložit od finančního úřadu, správy sociálního zabezpečení, aktuálně platných zdravotních pojišťoven (tj. Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví, Hutnická zaměstnanecká pojišťovna, Revírní bratrská pokladna, Vojenská zdravotní pojišťovna ČR, Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR, a.s., Zaměstnanecká pojišťovna Škoda, Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR),
 • čestné prohlášení statutárního zástupce, že na majetek žadatele nebyl prohlášen konkurz nebo proti ní nebylo zahájeno konkursní nebo vyrovnávací řízení anebo nebyl návrh na prohlášení konkursu zamítnut pro nedostatku majetku,
 • ověřenou kopii zakladatelských dokumentů a výpis z obchodního rejstříku nebo jiné evidence nebo registrace podle zvláštních právních předpisů (u právnických osob).

K formuláři „Údaje o registrované sociální službě“ je nezbytné doložit následující přílohy (přílohy jsou požadovány současně v tištěné podobě a v pdf formátu):

 • Popis realizace poskytování sociální služby, a to včetně materiálního a technického zabezpečení realizace poskytování sociální služby.
 • Popis personálního zajištění poskytované sociální služby, obsahující organizační strukturu poskytovatele se stručným popisem pracovních pozic, jmennou organizační strukturou, jmenný seznam pracovníků v návaznosti na zákon o sociálních službách. Pro přehledné doložení personálního zajištění poskytované sociální služby můžete využít formuláře jmenný seznam pracovníků I a jmenný seznam pracovníků II.
 • Plán finančního zajištění sociální služby, popis finanční náročnosti celé sociální služby včetně předpokládaných příjmů pro zajištění rozpočtu soc. služby.
  Současně je pak nutno doložit bezúhonnost a odbornou způsobilost u všech pracovníků, kteří se podílejí na přímém poskytování sociálních služeb. Toto je nutné doložit prostřednictvím následujících příloh:
 • Doklad o bezúhonnosti fyzických osob (výpis z rejstříku trestů), které budou službu poskytovat, ne starší než tři měsíce - stačí doložit souhlas k pořízení výpisu z rejstříku trestů - Souhlas k pořízení výpisu z rejstříku trestů
 • Doklad nebo jeho ověřená kopie, prokazující odbornou způsobilost fyzických osob, které budou přímo poskytovat sociální službu (dle § 109 a násl. zákona č. 108/2006 Sb.). Dokladem o odborné způsobilosti jsou úředně ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání a osvědčení o absolvování akreditovaných kvalifikačních kurzů.

Doporučený postup pro snadné a rychlé vyřízení registrace:

Doporučení pro rychlé a přehledné vyřízení registrace

provádění změn v registraci sociálních služeb - metodická Tabulka hlášení změn:

Tabulka hlášení změn